Broarna i Resele

Tannflo hängbro

Bron är belägen c:a 3 km uppströms Moforsens kraftverk. Den byggdes 1925 för att tillgodose Kommunikationsbehovet mellan byarna Holme – Sörtannflo – Norrtannflo med bl a hänsyn till skola, post, järnvägsstation, affär, bysåg samt en kvarn. Dåvarande Resele Kommun var byggherre samt ägare till bron.

I samband med korttidsreglering längs sträckan Nämforsen – Moforsen kom bron att ifrågasättas. Efter diverse skriftväxlingar under 1940-talet ledde detta till att Vattendomstolen
1955 fastställde att sökanden (Vattenfall) ådömdes att svara för underhåll av bron för all framtid så länge korttidsreglering bedrivs längs aktuell älvsträcka. Bron reparerades enligt domen samma år och stod åter färdig 1956.
Med jämna mellanrum ifrågasattes dock brons existens. 1982 och 1992 utfördes besiktningar av bron. Med anledning av den senare besiktningen kom frågan om brons existens ånyo upp.

1996 lämnade Vattenfall in en ansökan om upphävande av underhållsskyldigheten enl domen från 1955, samt att i samband med detta få tillstånd att riva bron.
1997 meddelade Vattendomstolen i ny dom, att underhållsskyldigheten från domen 1955 kvarstår. Vattenfall överklagar till Miljööverdomstolen , som i sin tur meddelar i sin dom från 1999 att underhållsskyldigheten alltjämt kvarstår.

Bron reparerades 2001 - 2002. Kostnad c:a 1,5 milj. Den nyreparerade bron återinvigs av sakägare, bybor med flera sommaren 2003.

Bron är öppen för motorfordonstrafik med totalvikt om 3 ton och 2 ton axeltryck.

 

Tängsta-Rödsta hängbro

Tängsta hängbro tillkom genom ett beslut av Kungliga Vattenfallsstyrelsen 1947 som ersättning för det intrång som utbyggnaden av Nämforsens och Forsmoforsen innebar för trafiken på Ångermanälven. Bron invigdes 1949 och har sedan invigningen varit upplåten för motorfordonstrafik med ett axeltryck på 800 kg och en totalvikt på 1500 kg. Bron ägs nu av Sollefteå kommun. Bron har reparerats vid tre tillfällen för sammanlagt c:a 1,2 miljoner kr. Senaste reparation utfördes under september månad 2004 med bl a byte av hela brobanan.

Invigd under pompa och ståt 1949.

Bron är 156,5 m lång, 2,4 m bred med 2,2 m fri höjd. Den är öppen för motorfordonstrafik med totalvikt om 1,5 ton och 0,8 ton axeltryck. 

Hängbron har 20 m höga pyloner med bär wirar.Högakustenbron har samma grundkonstruktion.

loader

Kommande händelser

aug
27

2019-08-27 18.00 - 20.30

sep
10

2019-09-10 18.00 - 20.30

sep
18

2019-09-18 18.00 - 20.00

sep
24

2019-09-24 18.00 - 20.30

okt
8

2019-10-08 18.00 - 20.30

okt
22

2019-10-22 18.00 - 20.30