Reseles vackra nipor

Hövens nipor

Våra nipor i Höven har en sällsynt naturtyp bildat av inlandsisen för
9-10 000 år sen.

Niporna har ett riksintresse för bl.a. sin form och sina oerhörda biologiska värden med blommor som Rysk Drakblomma, Bockrot, Tjärblomster, Kungsljus, Kattfot, Vårveronika, Ullört m.m.

För att bevara kulturlandskapets natur och kulturvärden restaurerades niporna till beten 2001-2002. Ett ca 14 ha stort område röjdes och stängslades. Varje sommar betar både nötkreatur och får tillsammans i hela området. Där finns även hästar på bete.

Djuren trampar upp fina stigar som man lätt kan följa för att ta sig upp på niporna och beskåda vår vackra bygd.

Hela området syns från turistvägen vilket gagnar både bilåkare, bybor och turister

Myre nipängar

De naturliga ängs- och hagmarkerna är idag en naturtyp som snabbt håller på att försvinna. Marker som aldrig har plöjts eller gödslats är mycket viktiga för naturvården. Här finns en rik flora med många hotade arter som är beroende av den speciella miljön.

Myrenipängar är ett bra exempel på hur stora delar av Reseles vackra niplandskap en gång såg ut.

De forna slåtterängarna hålls idag öppna med betesdjur.
Tillsammans med ytterligare några hävdade nipor i Reseles andra byar är detta de sista resterna av det förr så öppna landskapet.

Värdet av hävden är därför mycket stort, och det inte bara för landskapsbilden utan också för den unika floran i niporna

Här finns hävdberoende arter som revfibbla, låsbräken, slåtterfibbla, kattfor, vårbrodd, norrlandsviol och vårflingeört.

Myre-nipängar är ett av områden som ingår i Natura 2000, ett europeiskt ekologiskt nätverk av värdefulla naturområden inom EU. I dessa naturområden skall särskilt utpekade naturtyper, växt- och djurarter bevaras.

Varje medlemsland ansvarar för att skydda och vårda sina områden så att deras naturvärden bevaras för framtiden. Skapandet av Natura 2000 är EU:s viktigaste strategi för att bevara biologisk mångfald i unionen.

Sveriges bidrag till nätverket är för närvarande cirka 3400 områden. Ett av dessa områden är Myre-niporna.

Tängsta niporna

Tängsta niporna har ett unikt landskap med nipor åt både norr och söder. I niporna beta hjortar och får.

 


För mer inf. Naturvårdsverket

Resele kyrka

Resele kyrka byggdes under åren 1834-1841 av byggmästaren Lars David Geting efter ritningar av Axel Nyström. Det är en salskyrka med ingång och vapenhus i väster och sakristia och torn i öster. Den har restaurerats år 1917, 1952 och 1982.

Tidigare fanns i Resele en gammal stenkyrka från 1300-talet som revs när den nya kyrkan uppfördes. Enligt gamla uppgifter ska denna kyrka vara uppförd omkring en gammal träkyrka som enligt sägnen ska ha uppförts på Ansgars tid. På gamla kyrkans plats finns en minnesten som församlingen reste år 1926.


Kontaktförmedling genom pastorexpeditionen
0620-50027

loader